تدوین هویت برند

تدوین هویت برند

هویت یکپارچه برند، مقوله ای است که نقش اساسی در تمایز سازی، ایجاد یکپارچگی و اعتماد سازی در محیط کسب و کار ایفا  می نماید.

هویت سازی یکپارچه برند، از مفاهیم انتزاعی و درکی بهره گرفته و با ترکیب دانش مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی و هنر و درعین حال مطالعه بازار آن کسب و کار در ۶ سطح بنیاد و اساس یک برند را تعریف می نماید. این تعریف در سطح نظری باقی نمی ماند و با تبدیل این مفاهیم به برنامه های عملیاتی در بخش های مختلف سازمانی، آماده اجرا می شود.