هویت یکپارچه سازمانی

اولین مرحله پیاده سازی هویت یکپارچه برند در این مرحله می باشد. در این بخش، با توجه به هویت ارائه شده از برند، علاوه بر طراحی تمامی عناصر های بصری و سازمانی برند، استاندارد ها و خط قرمز های تمامی عناصر بصری برند از لوگو گرفته تا رفتار پرسنل طراحی و تدوین می گردد.