تدوین سناریو فروش

سناریو فروش یک ابزار عملیاتی و کنترلی برای شکت های متوسط و بزرگی است که مدیران ارشد و میانی سازمان در راستای ایچاد نظم و یکپارچگی در فرآِیند فروش  از آن بهره می برند. با استفاده از سناریوی فروش، هر آنچه که یک کارشناس فروش با آن سر و کار دارد پیش بینی و برای آن راه کار ارائه می شود. این که کارشناسان فروش در مواجهه با مشتری چگونه صحبت نمایند، مزیت های محصول/ خدمت را با چه اولویت بندی توضیح داده و از چه عبارات و جملاتی پرهیز کنند، مشتری در مواجهه با محصول/ خدمت چه سوال هایی را می پرسد و ….

اغلب شرکت ها سناریو فروش را به صورت ضمنی و شفاهی به همراه دارند که با اضافه یا کم شدن نیروی انسانی بخش فروش این سطح این اطلاعات کم و زیاد می شود و در عین حال، هزینه آموزش پرسنل جدید را نیز افزایش می دهد.

با تدوین و در دسترس بودن سناریو فروش، علاوه بر افزایش اثر بخشی و بهره وری در فرآیند فروش، هزینه آموزش نیروی انسانی و احتمال بروز خطار در ارتباطات فروش کاهش یافته و در عین حال انجام ارزیابی و کنترل پرسنل نیز راحت تر می باشد.