تدوین برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی یکی از برنامه های بنسادین برای هدایت یک کسب و کار به شمار می آید چرا که برنامه بازاریابی شامل توالی مجموعه فعالیت هایی است که منجر به تدوین اهداف واستراتژی های بازاریابی جهت فعالیت موثر و کارا در محیط بازار می شود. این استراتژی ها و اهداف بازاریابی شناسایی شده در نهایت تبدیل به برنامه جامع عملیاتی می گردد که به بخش های سازمانی ذی ربط ابلاغ می شود. تدوین برنامه بازاریابی منجر به:

  • سازماندهی فعالیت های بازاریابی
  • آگاه سازی افراد تیم بازاریابی
  • شناخت نقاط ضعف و قوت سازمان در محیط کلان و خرد
  • تدوین برنامه های آموزشی مورد نیاز واحد بازاریابی، می شود.

0 Comments

دیدگاه خود را بنویسید: