تدوین کمپین ارتباطات یکپارچه بازاریابی

کمپین ارتباطات یکپارچه بازاریابی (کمپین تبلیغاتی)، یکی از مهم ترین مراحل ایجاد و ارتقای ارتباز میان کسب و کار ها و مخاطبان آن می باشد. اغلب شرکت های دچار ابهامات و پیچیدگی های زیادی برای تصمی گیری در این مقطع می باشند چرا که ابزار کنترلی ذقیق برای ارزیابی نتایج حاصل از آن در اختیار ندارند. در مدل مورد استفاده در تدوین کمپین ارتباطی تلاش بر آن است تا با تخمین ضریب اثربخشی فعالیت های ارتباطی هدف گذاری موثری انجام شده و بر اساس میزان دستیابی به اهداف ارتباطی سنجیده شود.

 

0 Comments

دیدگاه خود را بنویسید: