تدوین هویت یکپارچه برند

دنیای پر رقابت امروز همه کسب و کار ها را برآن می دارد تا نقاط تمایز محصولات/ خدمات خود را به روشنی به مخاطبان خود ارائه دهند به طوری که مخاطب آن را به درستی و شفاف درک نماید. این تمایز هر چه که باشد لازم است خود را در نقاط مختلف اعم از داخل سازمان، نزد مخاطب، تبلغات محیطی و محاطی نشان دهد تا یکپارچگی لازم را در محیط رقابت کسب نموده و در نهایت منجر به اعتماد سازی نزد مشتریان گردد.

هویت یکپارچه برند، مقوله ای است که نقش اساسی در تمایز سازی، ایجاد یکپارچگی و اعتماد سازی در محیط کسب و کار ایفا  می نماید.

هویت سازی یکپارچه برند، از مفاهیم انتزاعی و درکی بهره گرفته و با ترکیب دانش مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی و هنر و درعین حال مطالعه بازار آن کسب و کار در ۶ سطح بنیاد و اساس یک برند را تعریف می نماید. این تعریف در سطح نظری باقی نمی ماند و با تبدیل این مفاهیم به برنامه های عملیاتی در بخش های مختلف سازمانی، آماده اجرا می شود.